zist shnasi2

                  سوالات درس زیست شناسی سال اول

                 در سطوح مختلف حیطه های  شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نا هید خر دمند –   نگار ثروت یاری

دبیر دبیر ستان های سنندج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-   سوالات در سطح دانش :

الف) فر ضیه را تعریف کنید.

ب) علوم زیستی را تعریف کنید.

ج) آخرین مر حله در روش علمی را نام ببر ید.

د) وظیفه DNAدر سلول را بنویسید.

ه) دو مورد از عوامل ایجاد کنند ه ی سر طان را نام ببرید.

و) بخشی از کروموزوم که محل اتصال دو کروماتید است چه نام دارد؟

ز) محصو لات فتو سنتز را نام ببرید.

 

 

 

 

2-   سوالات در سطح ادراک:

الف) با از بین رفتن تمام گو شتخواران در یک اکوسیستم چر خه نیتروژن چه وضعیتی

می یابد؟

ب) چرا زمانی که جسدی در نمک مدفون می شود از پو سید گی مصون می ماند ؟

ج) آیا می توان  بیش از حد  ویتا مین مصرف نمود ؟

د) چرا بخش میانبرگ در فتو سنتز اهمیت زیادی دارد ؟

ه) چراسم پاشی گیاهان بدون استفاده از ماسک برای انسان خطر ناک است؟

و) چرا گیا هان در شب نمی توانند co2را جذب کنند ؟

ز) سلول های  تولید کننده ی پادتن در سیستم ایمنی چه اندامک هایی را بیشتر دارا هستند ؟

 

 

 

 

 

3-   سوالات کار بردی :

الف)اگر 10 باکتری وارد بدن شود بعد از یک ساعت چند باکتری به وجود می آید؟

ب) چرا بازده تبدیل انرژی در بدن گاو بیشتر از بدن ما هی است ؟

ج) فردی با گروه خونی Aبه چه افرادی می تواند خون بدهد ؟

د) سلولی با تعداد 2n= 20پس از تقسیم میوز چند کروموزوم در سلول دختری دارد ؟

ه) در صو رتی که در مو لکول DNAمقابل نو کلئوتید A نو کلئو تید C قرار بگیرد چه مشکلی ایجاد می شود ؟

و) در صورت لقاح یک اسپرم با یک سلول جنسی ماده که سیتو پلاسم کمی دارد روند رشدچگونه پیش میرود؟

ز) افزایش در صد CO2بیشتر از حد نر مال چه تاثیری بر فتو سنتز دارد ؟

 

 

 

4-   سوالات تجزیه وتحلیلی:

 

الف) علت کاشت لوبیا و یو نجه گا هی اوقات در زمین های کشاورزی چیست ؟

ب) علت  اهمیت استفاده از پروتیین های گیاهی وجانوری به صورت توام چیست؟

ج) در صورت کاهش منیزیم خاک  ،برگ ها زرد می شوند .علت چیست؟

د) علت مرگ ما هی ها در حضور گیا هان آکوار یومی چیست؟

ه) علت تیغ دار شدن بعضی از گیا هان چیست ؟

و) استعمال سیگار در افراد چه تاثیری در سیستم دفاعی بدن آنها خواهد داشت ؟

ز) وجود کپسول در با کتری چه اهمیتی دارد؟

 

 

5-   سوالات ارزیابی :

الف) سلول های جنسی ماده را با سلول های جنسی نر مقا یسه کنید.

ب) شدت فتو سنتز در دو دمای 30 و20  چگونه است؟

ج) وجود جانوران علفخوار در علفزار چه تاثیری بر توالی اکو سیستم دارد ؟

د) سلول های روپوست را با سلول های نگهبان روزنه مقایسه کنید؟

ه) آوند های چوب وآبکش را مقا یسه کنید .

و) دادن گندم سبوس دار به مرغ چه تاثیری بر سلامت آن دارد؟

ز) تاثیر گرما بر مقدار ویتامین Cموجود در کلم را بررسی کنید.

 

 

6-   سوالات تر کیبی :

الف) با طراحی آ زمایشی تاثیر مو سیقی بر شیر دهی گاو ها نشان دهید.

ب) اگر گیا هان در شرایط خشکی طولانی قرار گیرند اکو سیستم محیط چه تغییری میکند برای جلو گیری از تداوم  این شرایط چه را هکاری را پیشنهاد می کنید؟

ج)  برای جلو گیری از تخریب ونازک شدن لا یه ازون چه پیشنهادی ارائه می دهید؟

 

 

 

 

 

 

[ پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱ ] [ 13:39 ] [ ناهید خردمند-نگار ثروت یاری ] [ ]
درباره وبلاگ

ما این وبلاگ را برای افزایش سطح علمی دانش اموزان وتبادل نظر با همکاران اماده نموده ایم لطفا
در دراین کار ما را یاری کنید لطفاپیشنهادات و انتقادات خود را در بخش نظرات اعلام فرمایید
با تشکرمدیران وبلاگ ناهید خردمند -نگار ثروت یاری
آرشيو مطالب
امکانات وب